ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ

Εκ μέρους της πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής,
σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή στην αριθμ. 1/09.07.2020 συνεδρίασή της, αφού εξέτασε την εκλογιμότητα της μοναδικής υποψήφιας,
ανακήρυξε την κ. ΔΟΜΝΑ ΚΑΚΑΝΑ, καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
υποψήφια για τη θέση της Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.