Λειτουργία Γραμματείας Κοσμητείας Παιδαγωγικής Σχολής από 2 έως 20 Αυγούστου 2021

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 43322/07-07-2021 έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου Α.Π.Θ., με θέμα:

"Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021"

η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., στη συνεδρίασή της με αριθμό 3068/23-6-2021, αποφάσισε

οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου(*) να παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από 02-8-2021 έως και 20-8-2021.

(*) σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η Γραμματεία της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Article file: