Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές του ΤΕΠΑΕ

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου για τη Διενέργεια των
Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Προέδρου & Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου
του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Article file: