Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Προέδρου & Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γρόλλιος Γεώργιος, καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
2. Ζμας Αριστοτέλης, επίκουρος καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
3. Λιάμπας Αναστάσιος, αναπληρωτής καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για τη θέση του Προέδρου ανακηρύσσεται ο παρακάτω υποψήφιος:
κ. Περικλής Παυλίδης, αναπληρωτής καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Για τη θέση της Αναπληρώτριας Προέδρου ανακηρύσσεται η παρακάτω υποψήφια:
κ. Ελένη Ντρενογιάννη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Article file: