Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου για τη Διενέργεια των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου για τη Διενέργεια των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ορίζει
πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), με
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης
Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η πράξη ορισμού Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Article file: