Ψήφισμα σχετικά με το Ν. 4703/2020 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις»

Η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής, στην αριθμ. 8/14.07.2020 συνεδρίαση της, εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με το Ν. 4703/2020 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις», το οποίο και σας επισυνάπτουμε για την ενημέρωσή σας.

Article file: