Πλήρωση Θέσης στη Βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: "Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση " (υποψήφιος κ. Παναγιώτης Παντίδος)