Οργάνωση - Διοίκησης και αρμοδιότητες

Τα όργανα διοίκησης της Παιδαγωγικής Σχολής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013) έχουν ως εξής:

1.      Ο Κοσμήτορας / Η Κοσμητόρισσα

2.      Η Κοσμητεία και

3.      Η Γενική Συνέλευση

1. Ο Κοσμήτορας ή η Κοσμητόρισσα της Σχολής.

Αρμοδιότητες του Κοσμήτορα / της Κοσμητόρισσας:

Ο κοσμήτορας/ Η κοσμητόρισσα της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) συγκαλεί την κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της κοσμητείας, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής/ρια άλλο μέλος της κοσμητείας,

β) επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού,

γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της κοσμητείας,

δ) προΐσταται των υπηρεσιών της κοσμητείας,

ε) συγκροτεί μετά από γνώμη της Κοσμητείας τις επιτροπές αξιολόγησης των καθηγητών/ριών, κατ’ άρθρο 21 του παρόντος νόμου. Η αρμοδιότητα συγκρότησης των επιτροπών επιλογής και εξέλιξης των Καθηγητών/ριών, κατ’ άρθρο 19 του παρόντος νόμου, ανήκει στη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας,

στ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της/ου.

Ο κοσμήτορας/Η κοσμητόρισσα συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου της/ου την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη γενική συνέλευση της σχολής.

2. Η Κοσμητεία της Σχολής αποτελείται από:
 

  • τον Κοσμήτορα ή την Κοσμητόρισσα της Σχολής,
     
  • τους/τις Προέδρους των Τμημάτων και
     
  •  έναν/μία εκπρόσωπο των φοιτητών/τριών της Σχολής χωρίς δικαίωμα ψήφου.
     

Αρμοδιότητες της Κοσμητείας:

Η κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραμμάτων σπουδών.

β) Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου του, της Συγκλήτου και του Πρύτανη.

γ) Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων.

δ) Την κατάρτιση και τη δημοσίευση των μητρώων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19.

ε) Την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών/ριών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος

στ) Την κατάταξη των φοιτητριών/ών στα ειδικά προγράμματα σπουδών, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράμματος σπουδών, εφόσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, και οι προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισμού.

ζ) Την έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές και φοιτήτριες της σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών και φοιτητριών. Για την αλλαγή αυτή λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι προτιμήσεις των φοιτητών και φοιτητριών, η διατήρηση του συνολικού αριθμού φοιτητών και φοιτητριών ανά πρόγραμμα σπουδών.

η) Την απονομή τίτλων Επίτιμου/ης Διδάκτορα/ισσας, Ομότιμου/ης και Επίτιμου/ης Καθηγητή/ριας μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.

θ) Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος

ι) Τη διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά τη σχολή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 62.

ια) Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσμητείας.

3.  Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:

«τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες της Σχολής καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),

που ορίζονται με άμεση μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών» (άρθρο 3, παρ.8 του Ν.4076/12).

Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ορίζονται στον Οργανισμό και κάθε σχετικό θέμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.