Οργάνωση - Διοίκησης και αρμοδιότητες

Τα όργανα διοίκησης της Παιδαγωγικής Σχολής, βάσει των διατάξεων  του Ν. 4521/2018, του N. 4485/2017 και του Ν. 4009/2011 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013) έχουν ως εξής:

1.      Ο Κοσμήτορας / Η Κοσμητόρισσα

2.      Η Κοσμητεία και

3.      Η Γενική Συνέλευση

1. Ο Κοσμήτορας ή η Κοσμητόρισσα της Σχολής.

Αρμοδιότητες του Κοσμήτορα / της Κοσμητόρισσας:

Ο Κοσμήτορας/ Η Κοσμητόρισσα της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας, αντίστοιχα, προεδρεύει των εργασιών τους και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής/ρια άλλο μέλος και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας,

β) επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,

γ) προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας,

δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της/ου.

ε) συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος

Ο κοσμήτορας/Η κοσμητόρισσα συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου της/ου την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

2. Η Κοσμητεία της Σχολής αποτελείται από:
 

 • τον Κοσμήτορα ή την Κοσμητόρισσα της Σχολής
 • τους/τις Προέδρους των Τμημάτων
 • τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες Τομέων
 • τους εκπροσώπους των φοιτητών και φοιτητριών, έναν/μία εκπρόσωπο για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν/μία συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών και των υποψήφιων διδακτόρων/ισσων
 • τρεις εκπροσώπους, έναν/μία ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής.

Η κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των Τμημάτων της.
 

β) Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής και την πορεία ανάπτυξής της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος  και προβαίνει στον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της.
 

γ) Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων.

δ) Την κατάρτιση και τη δημοσίευση των μητρώων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19.

ε) Την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών/ριών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος

στ) Την κατάταξη των φοιτητριών/ών στα ειδικά προγράμματα σπουδών, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράμματος σπουδών, εφόσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, και οι προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισμού.

ζ) Την έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές και φοιτήτριες της σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών και φοιτητριών. Για την αλλαγή αυτή λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι προτιμήσεις των φοιτητών και φοιτητριών, η διατήρηση του συνολικού αριθμού φοιτητών και φοιτητριών ανά πρόγραμμα σπουδών.

η) Την απονομή τίτλων Επίτιμου/ης Διδάκτορα/ισσας, Ομότιμου/ης και Επίτιμου/ης Καθηγητή/ριας μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.

θ) Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος

ι) Τη διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά τη σχολή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 62.

ια) Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσμητείας.

3.  Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:

 • τον Κοσμήτορα ή την Κοσμητόρισσα της Σχολής,
   
 • τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής
   
 •  τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ' ελάχιστον ένας εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν
 • Τρεις εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος, ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός.