Η Ζωή στην Παιδαγωγική

Στις παρακάτω σελίδες μπορείτε να δείτε το ετήσιο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, την εκδοτική και περιβαλλοντική δραστηριότητα της Παιδαγωγικής Σχολής, τις πολιτιστικές ομάδες των φοιτητών/ριών καθώς και τους Συλλόγους εργαζομένων και φοιτητών/ριών της Σχολής.