Εργαστήρια / Κέντρα

 

Α. Στην Παιδαγωγική Σχολή λειτουργει Συμβουλευτική Υπηρεσία για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Β. Στα Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής λειτουργούν συνολικά έξι (6) θεσμοποιημένα Eργαστήρια:

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργούν τρία (3) Eργαστήρια:

Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης
  Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία, Ε.Μ.Α.Γ.Ε.Κ
  Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση, EΠΕρΕφΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης λειτουργούν τρία (3) Eργαστήρια:

 

Εργαστήριο Ψυχολογίας & Εκπαίδευσης του παιδιού, ΨΥΧΗ
  

Εργαστήριο Έρευνας της Κοινωνικής Ετερότητας & της Διά Βίου Μάθησης, Ε.Ε.Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.

  Εργαστήριο Εκπαίδευσης & Έρευνας στις Τεχνολογίες Μάθησης, Εκ.Ε.Τε.Μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Το  Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης - Digital Earth είναι ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό Κέντρο που σκοπό έχει να προάγει τη διδασκαλία της γεωγραφίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στα ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης - Digital Earth Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνεται στις αναγνωρισμένες πανεπιστημιακές μονάδες και ερευνητικά κέντρα του Ιδρύματος. Σχετικός σύνδεσμος: https://www.auth.gr/units/19809