Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Παιδαγωγικής Σχολής: κατάργηση του άρθρου 50 του ν.4653/2020

Η Γενική Συνέλευση της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με την κατάργηση του άρθρου 50 «Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του Νόμου 4653/2020  «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»

 

Article file: