Ψήφισμα Παιδαγωγικής Σχολής για τον Ν. 4703/2020

Ψήφισμα της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.
για τον Ν. 4703/2020 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις»

Κατηγορία: